Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro usnadnění plnění povinností v oblasti BOZP Vám naše společnost nabízí komplexní zajištění činností v BOZP podle aktuálně platných předpisů.
Jedná se zejména o následující činnosti:

1.


vyhledávání, posouzení a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně návrhů na minimalizaci rizik dle zákoníku práce a dalších souvisících platných předpisů"
vzájemná informace o rizicích
předání a převzetí pracovišť atd.
2.

zastupování zadavatele stavby
provádění činností "Koordinátora BOZP" na staveništích, pracovištích od přípravy projektu až po realizaci stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.
spolupráce se zhotoviteli
3.
spolupráce při kolaudaci nových staveb
nezávislý bezpečnostní audit na staveništích
4. zpracování pracovních postupů, instrukcí a interních předpisů
5.

provádění kontrol stavu BOZP na pracovištích:
- pravidelné a mimořádné kontroly BOZP
- roční prověrky BOZP
6. provádění vstupního a periodického školení BOZP, včetně zpracování povinné dokumentace (osnov, ověření vědomostí, prez. listiny) k jednotlivých druhům školení
7. bezpečnostní tabulky - navržení množství a druhů tabulek, dodávka
8. zpracování zařazení prací do kategorií (tzv. kategorizace prací) podle požadavků hygienických předpisů
9. osobní ochranné pracovní prostředky - zpracování regulativu OOPP podle rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců
10. pracovní úrazy:
- šetření pracovních úrazů, návrhy na opatření
- sepisování záznamů o pracovních úrazech
- plnění ohlašovacích povinností
- odškodnění pracovních úrazů
- jednání s úrazovou pojišťovnou
11. Stálým klientům dále garantujeme:
- epřetržitou poradenskou pomoc po telefonu nebo e-mailu
- účast na kontrolách prováděných orgány státního odborného dozoru (IBP)
- aktualizaci všech interních předpisů v závislosti na nové legislativě