Spolupráce s odborníky

Naše firma za účelem poskytování kvalitních odborných služeb neustále spolupracuje s externími odborníky a specialisty z různých oblastí souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci a s požární ochranou. Tato spolupráce má zejména dva hlavní důvody, a to:

1. nutnost neustálého sebevzdělávání a získávání dalších informací a zkušeností u všech osob činných ve firmě, jakožto poskytovatelů odborného poradenství
2. poskytovat co možná nejkomplexnější a nejkvalitnější služby v oboru, za účelem spokojenosti klientů (možnost zajištění speciálních služeb od externích dodavatelů)

Kvalita a odbornost

Naší prioritou a nezbytnou součástí strategie firmy je poskytovat co nejkvalitnější a nejefektivnější služby svým klientům, soustavné prohlubování vědomostí a vzdělávání všech osob činných ve firmě, a to ve všech oborech, které jsou předmětem činností firmy (např. získáváním a obhajováním certifikátů vydaných pro odbornosti potřebné pro výkon nabízených služeb).

Komplexní služby

Pro usnadnění plnění povinností v oblastech BOZP, Vám nabízíme činnosti odborně způsobilých osob.

Dnešní právní předpisy ukládají zaměstnavatelům v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) velké množství úkolů. Častá změna právních předpisů, přechod k evropskému právu a normám činí tuto problematiku ještě více náročnou. Většina zaměstnavatelů dnes již ví, že v případě zjištěných závad při závažných úrazech, nehodách nebo při kontrolách státního odborného dozoru, dochází ke značným finančním postihům. Přesto podle zkušenosti víme, že pokud se nic nestane, většina zaměstnavatelů staví oblasti BOZP do pozadí s tím, že na to jednoduše nemají čas. Při zajišťování výrobních úkolů a ostatních náležitostí tak, aby společnost prosperovala, se tomu nelze divit. V každodenním shonu si však všichni musíme uvědomit, že není větší hodnoty než život a zdraví člověka.

Charakter komplexních služeb
stručně lze komplexní služby charakterizovat jako výkon funkcí bezpečnostního technika v organizaci klienta, a to na základě smlouvy.
Předmětem komplexních služeb poradenství ve všech oblastech pracovního zdraví a bezpečnosti a řízení těchto oblastí v organizaci klienta (výkon školících, konzultačních a inspekčních činností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce).
Cílem komplexních služeb snižování úrovně identifikovaných rizik, zajištění ochrany životů a zdraví zaměstnanců klienta a osob vyskytujících se s vědomím organizace na jejím území a navození souladu stavu pracovního zdraví a bezpečnosti v organizaci s obecně závaznými platnými právními a ostatními předpisy.