Poradenské služby

Obsahem poradenských služeb mohou být odborné konzultace o problematice mající vztah k BOZP a k oblastem souvisejícím, např.:

vzájemná informace o rizicích, stanovení koordinovaného postupu při zajišťování BOZP na pracovištích, kde se vyskytují zaměstnanci více zaměstnavatelů
zavedení a udržování bezpečnostní politiky v organizaci
prevenci pracovních úrazů, nemocí z povolání a ostatních poškození z práce
prevenci havárií, nehod (včetně skoronehod, požárů a výbuchů)
školení a odborné přípravě o BOZP
stanovení odpovědnosti jednotlivých stupňů řízení na úseku BOZP
vypracování zákonné a vnitropodnikové dokumentace
prevenci rizik možného ohrožení životů a zdraví osob
zavedení a udržení systému řízení BOZP (dle OHSAS 18001)
zajištění a efektivnímu fungování závodní preventivní péče
zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů
technické a provozní dokumentaci strojů, zařízení a technologií
nákupu vhodných ochranných prostředků a zařízení
stanovení pracovních podmínek pro mladistvé a ženy
stanovení zvláštních bezpečnostních opatření
stanovení povinností na úseku BOZP pro externí dodavatele prací
obsahu smluv, které řeší nebo mají řešit otázky BOZP
ke kontrolní činnosti zaměstnavatele
k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Kontrolní činnost

Nedílnou součástí všech kontrolních činností je zjištění stavu, zdokumentování a návrhy nápravných opatření (návrhy na odstranění zjištěných závad, nedostatků a neshod).

kontroly vzájemné informovanosti o rizicích, koordinace a kooperace při zajišťování BOZP na pracovištích, kde pracují zaměstnanci více zaměstnavatelů ve smyslu Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. a souvisících předpisů
tématické a komplexní audity BOZP
audity systémů řízení BOZP (dle OHSAS 18001)
prověrky BOZP ve smyslu Zákoníku práce
pravidelné kontroly úrovně BOZP ve smyslu Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. a souvisících předpisů
pravidelné preventivní prohlídky pracovišť v rámci prevence rizik
pravidelné kontroly stavu technické prevence ve smyslu a zákona č. 309/2006 Sb. a souvisících předpisů
inspekce v prostorách nájemců
další inspekční služby podle specifik a potřeb organizace nebo dle konkrétních požadavků

Školení

Součástí všech školení je povinná dokumentace a prokazatelné zdokumentování (vypracování podkladů pro školení - osnovy a tematické a časové plány školení, prezenčních listin a dokladů o ověření znalostí nebo schopností zaměstnanců).

V rámci školících služeb nabízíme zejména:

" školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z předpisů k zajištění BOZP,- vstupní, opakované
seznámení zaměstnanců s používáním OOPP
další školící služby sestavené přesně podle specifik a potřeb klientovy organizace nebo dle konkrétních požadavků klienta.


Ostatní služby

Mezi ostatní služby, které poskytujeme patří zejména:

identifikace a analýza nebezpečí a zhodnocení rizik možného ohrožení životů a zdraví zaměstnanců (dále jen rizika)
odborné posudky k projektové a další dokumentaci z hlediska BOZP
spolupráce při zřizování a následném zajišťování závodní preventivní péče
vyšetřování pracovních úrazů, včetně sepsání záznamu o úrazu, jeho rozeslání na patřičná místa a stanovení opatření proti opakování podobných úrazů, včetně zdokumentování realizace opatření
vypracování a aktualizace zákonné dokumentace BOZP (dokumentace, kterou je zaměstnavatel povinen vést a udržovat v aktuálním stavu na základě právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP)
vypracování a aktualizace vnitropodnikové dokumentace, jejímž cílem je stanovení konkrétních povinností zaměstnanců a jednotlivých stupňů řízení v určitých oblastech BOZP
řízení procesů v rámci nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
vypracování doplňků o BOZP a PO k technické a provozní dokumentaci strojů, zařízení a technologií
podávání informací o BOZP a PO odborovým orgánům, radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP a spolupráce s nimi